موسسه آموزش عالی طبرستان برگزار می کند : سمینار “زبان بدن” -با حضور سخنران برجسته دکتر مازیار میر – ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح -سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی ...