چنین گفت کز شهر مازندران ____ یکی خوشنوازم ز رامشگراناگر در خورم بندگی شاه را ____ گشاید بر تخت او راه رابرفت از بر پرده سالار بار ____ خرامان بیامد بر شهریاربگفتا که رامشگری بر درست ____ ابا بربط و نغز رامشگرستبفرمود تا پیش او خواندند ____ بر رود سازانش بنشاندندبه ...