دوازده فروردین روز جمهوری اسلامی

امروز روز وفاداری به جمهوری اسلامی و ارکان نظام اسلامی، وفاداری به استقلال کشور، حقوق ملت و نه گفتن به متجاوزان بیگانه است.

این مطلب دارد بدون نظر