فعالیت های فرهنگی نیمسال تحصیلی ۹۷

سخنرانی علمی با موضوع کارکرد های پنهان بازاریابی با سخنرانی دکتر خیری

IMG_9662 IMG_9702 IMG_9695 IMG_9698

این مطلب دارد بدون نظر