اولین اجرای گروه تئاتر

photo_2018-10-31_11-57-33

photo_2018-10-31_11-58-21

 

اولین اجرای گروه تئاتر در جشنواره اشکواره حسینی _آمل امام زاده عبدالله

این مطلب دارد بدون نظر