برگزاری مسابقه فرهنگی ویژه کارکنان دانشگاه

برگزاری مسابقات نقاشی با عنوان ماه محرم

ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه طبرستان

جهت اطلاع بیشتر به امور فرهنگی مراجعه نمایید.

این مطلب دارد بدون نظر